Κυριακή 27 Μαρτίου 2011

Έστησαν χορό τα... τρωκτικά


Για πολλά έχει κατηγορηθεί αυτός ο έρημος ο καθηγητής που ήταν επί Δεξιάς στη ΔΕΗ, αλλά φαίνε­ται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δικαι­ώνεται εκ των υστέρων. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες για την προ­μήθεια υλικών και ανταλλακτικών (στις οποίες φεύγει πολύ χρήμα), ο καθηγη­τής είχε βάλει τάξη κατορθώνοντας να ρίξει τις τιμές τους μέχρι και 60%.

Μετά την αποχώρησή του, όμως, φαίνεται ότι οι άνθρωποι που κινούσαν τα νήματα της... ακρίβειας επανήλθαν στον έλεγχο. Και καθώς η διοίκηση της ΔΕΗ δεν έχει τη διάθεση για συγκρού­σεις με τα κατεστημένα και τα παραμάγαζα που λειτουργούν κάτω από τη μύτη της, οι τιμές στα «αναλώσιμα» άρχισαν να παίρνουν και πάλι την ανη­φόρα, γεμίζοντας με υπερκέρδη τα τα­μεία συγκεκριμένων (απ’ ό,τι ακούμε) εταιρειών...

Οι καταγγελίες που έχουν φτάσει, είναι  στοιχειοθετημένες,  συνοδεύονται από πολλά χαρτιά και, αν φτάσουν κάποια μέρα σε δικαστήριο, θα δούμε πολλούς ...
καλοπληρωμένους υπαλλή­λους να τρέχουν και να μη φτάνουν. Μέχρι τότε, ας εξηγήσουμε λίγο πώς γινόταν άλλο ένα φαγοπότι στη δημό­σια επιχείρηση.

Πριν από την περίοδο Αθανασόπου­λου, τα ανταλλακτικά και τη συντήρηση των ντιζελομηχανών των αυτόνομων σταθμών της ΔΕΗ σε μικρά και μεγάλα νησιά είχαν κυρίως τρεις εταιρείες, με επίκεντρο τις Wartsila, HCP και ΜΑΝ. Μια «συμφωνία κυρίων» μεταξύ τους απέτρεπε την είσοδο άλλων διεκδικη­τών, ενώ με τη σύμφωνη γνώμη των αρ­μόδιων υπηρεσιών (και στελεχών) της ΔΕΗ η υπόθεση «ντιζελομηχανές» είχε εξελιχθεί, καταπώς φαίνεται, σε ένα μεγάλο ιδιωτικό πάρτι με... δημόσιες πληρωμές και πολύ χρήμα.

Όταν ανέλαβε η διοίκηση Αθανασό­πουλου (διατί... να το κρύψωμεν άλ­λωστε), το κλίμα ανετράπη και η νέα διοίκηση άλλαξε τους όρους του παι­χνιδιού, δίνοντας τη δυνατότητα, στους διαγωνισμούς για τα ανταλλακτικά και τη συντήρηση, να μπορούν να λάβουν μέρος όχι μόνο οι κατασκευαστές των μηχανών, αλλά και άλλοι εμπορικοί οί­κοι με τις σχετικές πιστοποιήσεις. Επι­πλέον, δόθηκε η δυνατότητα στους σταθμούς να διενεργούν οι ίδιοι τους διαγωνισμούς.

Έτσι η αγορά άνοιξε, διαμορφώθη­καν συνθήκες ανταγωνισμού, οι μεγά­λοι έχασαν την αποκλειστικότητα και τη δυνατότητα να τιμολογούν όπως θέλουν και προέκυψε επομένως μεγά­λο οικονομικό όφελος σε έναν τομέα που τρώει πολύ χρήμα χωρίς να φαίνε­ται. Το κατεστημένο των προμηθευτών, των κατασκευαστών και των ανθρώπων της ΔΕΗ αντέδρασε. Όμως η γνώση της προηγούμενης διοίκησης για καίρια πό­στα, όπως η ΔΥΠΠ, η ΔΠΑΝ και η ΔΕΘ, ήταν σε βάθος, και μερικοί απ’ αυτούς απομακρύνθηκαν...

Τα κυκλώματα
Δυστυχώς, με την αποχώρησή του από τα γραφεία της Χαλκοκονδύλη, επέστρεψαν και τα κυκλώματα (ποιος ξέρει, μπορεί να παρίσταναν και τους κατατρεγμένους), τα οποία πήραν πίσω τις θέσεις τους, στηριζόμενα σε γερές πλάτες νεοκαθεστωτικών γενικών δι­ευθυντών, και στρώθηκαν στη δουλειά για να καλύψουν το χαμένο... έδαφος.

Έτσι, τον Ιούνιο του 2009, αφαιρέ­θηκε από τους επιτόπου σταθμούς της ΔΕΗ το δικαίωμα να πραγματοποι­ούν διαγωνισμούς για την προμήθεια ανταλλακτικών ή συντήρησης, ακόμη και για τις πιο καθημερινές ανάγκες. Επίσης, επιβλήθηκε κεντρικός έλεγχος στο σύστημα προμηθειών, με όρους που ευνοούσαν τους μεγάλους κατα­σκευαστές, που είναι και οι «εκλεκτοί» του κυκλώματος. Για τις συντηρήσεις επιβλήθηκε ένα πολύπλοκο πλαίσιο δι­αγωνισμών, όπου η ΔΕΗ έχει όλα τα δι­καιώματα και καμία υποχρέωση (πλην της πληρωμής) και οι επισκευαστές μό­νο υποχρεώσεις.

Με τον τρόπο αυτό, ακόμη και αν κά­ποιος μη αρεστός επισκευαστής κατα­φέρει να μειοδοτήσει σε διαγωνισμό, μπορεί να αποκλειστεί εκ των υστέρων ή, ακόμη και αν πάρει το έργο, του κά­νουν τη ζωή δύσκολη στην εκτέλεση, με σκοπό να μην ξαναπατήσει.
Αντίθετα, για τους «φίλους», κατά την εκτέλεση των εργασιών προκύ­πτουν ξαφνικά έξτρα εργασίες, με τις αντίστοιχες χρεώσεις, και οι τελικές αμοιβές ξεπερνούν τα αρχικά προβλε­πόμενα τιμήματα των διαγωνισμών... Τo χρήμα ρέει άφθονο προς τους «φί­λους», έστω και αν δεν χρειάζεται... Και μετά ψάχνουμε να κλείσουμε τις τρύπες, για να μην πηγαίνουν χρήματα στις τσέπες των εργαζομένων, ώστε να κάνει οικονομίες η εταιρεία...

Και τι προβλέπεται για το μέλλον; Μια και κανείς δεν ασχολείται με το να διαλύσει το κύκλωμα, παρά την ενημέ­ρωση που υπάρχει σε παράγοντες αλλά και στελέχη της διοίκησης, οι κρίσιμες θέσεις έχουν καταληφθεί από φίλους των μεγαλοκατασκευαστών και εργο­λάβων. Σύντομα, λοιπόν, θα έχουμε και πάλι αυξήσεις στα ανταλλακτικά και τη συντήρηση, που θα φτάσουν το 80%!!! Και τώρα όποια απόφαση λαμβάνεται, θα δείχνει να είναι και σε πλήρη ομο­φωνία, μια και δεν υπάρχει κάποιος... εκτός δικτύου.

Πλην ίσως του διοικητή της ΔΕΗ που, αν δεν κάτσει να ασχοληθεί σοβαρά με τα της επιχείρησης, μπορεί σύντομα να βρεθεί αντιμέτωπος με άλλο ένα φιά­σκο, για να μην πούμε με ένα σκάνδαλο.
Σε λίγο τα εξώδικα, οι καταγγελίες αλλά και οι μηνύσεις θα πηγαίνουν σύν­νεφο... Μάλλον θα χρειαστεί να επα­νέλθουμε, με πρόσωπα και αριθμούς... Όχι τίποτε άλλο... Αλλά για να μη δικαι­ώνονται η τρόικα και εκείνοι που μιλά­νε για μεγάλος κόστος και διαφθορά στους δημόσιους οργανισμούς, ώστε να δικαιολογούν έτσι και το ξεπούλημα σε ιδιώτες...